сряда, 6 юли 2011 г.

Реформация 22

Общи положения


Всеки човек се ражда със своите лични качества, върху които има неотменими права за ползване и отговорност за тяхното им развитие и раеализация. Правата върху личните качества не могат да предизвикват права или отговорности спрямо други. До навършване на пълнолетие настойиците на индивида носят отгоорност за развитие за личните му качества и спазването на правата му.


Общност от свободни граждани може да има ако правата получени от всеки член на общността са равни или по-големи от правата, които той е отдал на общността. Всяка общност генерира общи права и задължения в следните насоки.
1. Разрешаване на конфликти между членовете на общността или външни общности и лица - за да бъде устойчива.
2. Повишаване на ефективността на общността - генериране на права за самите индивиди по-големи от правата, които те са преотстъпили на общността - за да има смисъл.
Държавата по своя смисъл е общност от граждани, които може да бъдат групирани в по-малки общности.


 1. Правата са пропорционални на отговорността
 2. Отговорността може да се редуцира само в резултат на рационализация на дейностите на гражданите.
 3. Изключенията в пропрорциналността пораждат в краткосрочен план конфликти а в дългосрочен пороци
 4. Който иска да бъде изклюение в пропорционалността, трябва да е готов да понесе липсата на отговорност на другите от общността спрямо него.
 5. Общността няма право да преразпределя права и отговорностти извън областта на решаване на конфликти.
 6. Общността не може да носи отговорност за личният избор, личното развитие и реализация.
 7. Общността може да отговаря само за разрешаване на конфликти между самите граждани - междуличносттни и междуобщностни. Това включва:
  1. Превенция на конфликтите
  2. установяване и доказване на конфликти
  3. разрешаване на конфликти - санкции и компенсации
 8. Солидарноста е предмет на личен избор и никой не може да се налага или санкционира липсата и.
 9. Преотстъпването на права води и до пропорционално преотстъпване на отговорностите свързани с тях
 10. Приемането на правата и отказ за поемане на пропорционалната отговорност или прехвърлянето и върху друг е кражба.
 11. Груповото приемане на права води до групово приемане на отговорността.
 12. Правило за колективна безотговорност предизвиква колективна безправност и съответно нищожност на всяко едно решение отностно каквито и да било права.
 13. Нищожността на решенията при колективната безотговорност не освобождава от отговорност лицата, които са опитали да се скрият зад нея.
 14. Наследяването на правата води и наследяване на отговорностите.
 15. Отказа от наследени отговорности автоматично води до отказа от наследени права.
 16. Превенцията, установяване и разрешаването на конфликтите не може да бъде прекратено със смъртта на отговорните а до възстановяване на правата на жертвите.
 17. При разрешаване на конфликт отговорното лице трябва да компенсира правата на жертвите в пълен размер, да компенсира разходите по установяване и да доплати добавка за превенция. Добавката за превенция не може да е по-малка от сумата на компенсациите.
 18. Разрешаването на конфликтите се осъществява в следният приоритет - правилата на по-голямата общност важат върху правилата на по-малката общност.
 19. Основни и неотменими права на гражданите, които не могат да бъдат отменяни по какъвто и да е начин са: Личното дойстойнство, право на живот, свобода на словото, свобода на придвижването, свобода на вероизповеданието, право на самозащита и опазване на личните права, минимален дял от собствените си материални права (доходи), гарантиращ му пълноценно хранене, достъп до нужните му медикаменти или средства за личното му здраве и пълноценен начин на живот и здравословна среда за себе си и за лицата за които носи отговорност, ….
 20. Отговорността на непълнолетните лица се поема изцяло от техните настойници. Спазването на правата на непълнолетните се гарантира и контролира от общноста в които живеят.
 21. Правилата в общностите се създават от долу на горе и  се контролират от горе на долу.
 22. Всички са равни пред правилата. Всеки опит за изключение в тази насока създава заплаха, както за правата на общностите, така и за правата на отделния гражданин.
 23. Дарение е доброволното и анонимно прехвърляне на права. Всяко промотиране или публично оповестяване превръща дарението в спомоществователство.
 24. Спомоществователството е доброволно прехвърляне на права с ясно дефиниране на желаните отговорности от страна на получателя или ясно дефинирана цел, която иска да постигне спомоществователя, като целта не може да бъде безкористна или дарение.
 25. Солидарноста е доброволно прехвърляне на права, с цел използването им при необходимост на един по-късен етап.
 26. Общностите може да взимат в заем права само от своите членове. Ако те не са достатъчни, заемането от други общности трябва да става персонално и за сметка на този, който иска заемането на правата.
Нямам претенция за изчерпателност, за това очаквам всеки, който има желание да допълва списъка.